visual
visual
Fiat Mopar

Wprowadź swoje dane

* Pole obowiązkowe


ZGODY

Zapoznawszy się z Informacją o polityce prywatności

Obowiązkowe pola

na działania marketingowe

Obowiązkowe pola

na działania związane z profilowaniem

Obowiązkowe pola

na udostępnienie danych osobowych do podmiotów współpracujących na potrzeby ich własnych działań marketingowych


ZGODY

Zapoznawszy się z Informacją o polityce prywatności

Obowiązkowe pola

na działania marketingowe

Obowiązkowe pola

na działania związane z profilowaniem

Obowiązkowe pola

na udostępnienie danych osobowych do podmiotów współpracujących na potrzeby ich własnych działań marketingowych

Szanowna Klientko! Szanowny Kliencie!

Pamiętaj, że opony stanowią jeden z najważniejszych elementów stanowiących o bezpiecznej eksploatacji samochodu. Dlatego bardzo istotne jest, aby zawsze stan i rodzaj opon w Państwa samochodzie odpowiadał warunkom panującym na drodze. W okresie jesienno-zimowym (kiedy temperatura spada poniżej 7°C) każdy samochód obowiązkowo powinien być wyposażony w opony zimowe, gdyż kształt bieżnika oraz zastosowana w nich mieszanka (bardzo miękka) zapewniają zdecydowanie wyższą przyczepność i tym samym znacznie większe bezpieczeństwo.

Przyjedź do jednego z dealerów Fiat, którzy mają w swojej ofercie, w atrakcyjnych cenach, szeroką gamę opon renomowanych marek oraz kompletne koła zimowe na oryginalnych felgach Mopar.

Uwaga, obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką nie zostały poprawnie wypełnione!

Informacja o polityce prywatności


CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazane przez Państwa dane osobowe („Dane”) będą przetwarzane w następujących celach:
a) świadczenie usługi („Usługa”) wskazanej w umowie, którą zawarli Państwo ze spółką FCA Italy S.p.A. („Spółka”);
b) umożliwienie Spółce przeprowadzania badań poziomu zadowolenia klientów („Badania Satysfakcji Klienta”) dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez Spółkę i umożliwiających realizację uzasadnionych interesów Spółki;
c) po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Spółkę bądź prowadzenie badań rynku („Działania Marketingowe”);
d) po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - analiza zachowań i nawyków klienta oraz skłonności do zakupu na potrzeby doskonalenia produktów i usług oferowanych przez Spółkę, a także z myślą o spełnieniu oczekiwań klienta („Profilowanie”);
e) po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przekazywanie Danych spółkom zależnym Spółki i podmiotom z nią powiązanym (a także ich partnerom w sektorze motoryzacyjnym, finansowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym), które będą przetwarzać Dane w celach przesyłania informacji handlowych oraz reklam swoich produktów lub usług bądź prowadzenia badań rynku („Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”).
Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH
Przekazanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Jednakże nieudostępnienie Danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwi Spółce świadczenie Usługi. Z kolei nieprzekazanie Danych opcjonalnych nie będzie miało wpływu na możliwość korzystania z Usługi.

ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne działające w imieniu Spółki (zgodnie ze szczególnymi zobowiązaniami umownymi) i mające siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w krajach spoza UE.
Dane mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Spółce praw przed organem sądowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
W ramach stosunków umownych Spółka może przesyłać Dane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych oraz przetwarzanie Danych może służyć wyłącznie wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.
W przypadku przesyłania Danych poza EOG Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych. Jednym z tego rodzaju środków jest zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG.

ADMINISTRATOR DANYCH I ZESPÓŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest FCA Italy S.p.A. z siedzibą w Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turyn, Włochy.
Z zespołem inspektora ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres dpo@fcagroup.com.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia Usługi oraz przeprowadzania Badań Satysfakcji Klienta będą przechowywane przez Spółkę przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji takich celów. W przypadku Danych przetwarzanych na potrzeby realizacji Usługi Spółka może przechowywać Dane przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia Działań Marketingowych oraz Profilowania będą przechowywane przez Spółkę od chwili wyrażenia zgody przez klienta do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, choć mogą być wciąż przechowywane przez Spółkę, w szczególności na potrzeby ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością za przetwarzanie, chyba że właściwy organ nadzoru udzieli dodatkowych wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

PRAWA KLIENTA
Klientowi przysługują następujące prawa:
1. prawo dostępu oznacza przysługujące klientowi prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy jego Dane są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania dostępu do tych Danych;
2. prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy takie żądanie jest uzasadnione;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach);
4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, a także prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;
5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych z uzasadnionych powodów; dotyczy to również przetwarzania Danych w celu prowadzenia Działań Marketingowych lub Profilowania (w odpowiednich przypadkach);
6. prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania Danych w sposób niezgodny z prawem.

Klienci mogą skorzystać z powyższych praw, pisząc na adres FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turyn, Włochy lub na adres e-mail privacy@fcagroup.com.